IKC Het Festival

Het Festival is Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC is een plek waar kinderen van nul tot en met twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Binnen een IKC werken heel veel organisaties samen; van Stadkamer en Sportservice Zwolle tot Doomijn, Voortgezet onderwijs en zorgaanbieders. Onze kinderen krijgen daardoor de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van rekenen, taal en lezen, maar ook op sociaal-emotioneel, motorisch, sportief en kunstzinnig terrein. Wij besteden binnen onze school bovendien veel aandacht aan milieu, techniek en nieuwe media. Ieder kind kan zich daardoor op alle terreinen die voor de moderne mens belangrijk zijn ontwikkelen. En ontdekken welke zaken zijn of haar leven leuk maken.

Op Het Festival zijn niet alleen kinderen, maar ook hun ouders van harte welkom.

Wij bieden u de kans om samen met uw kind een cursus op kunstzinnig of sportief gebied te volgen en te ontdekken hoe leuk
het is om samen bezig te zijn. U kunt bij ons bovendien workshops op het gebied van gezondheid of bijvoorbeeld over de Kracht
van 8 volgen, andere ouders ontmoeten in onze ontmoetingsruimte, een actieve rol spelen binnen onze school of een goed gesprek voeren met een leerkracht.
Wij staan namelijk niet alleen open voor ieder kind, maar ook voor iedere ouder.

De drie pijlers van Het Festival

leren

Leren

Wij geven kinderen de kans om optimaal tot leren te komen en zoveel mogelijk te leren.

Lees verder…

welbevinden

Welbevinden

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich gekoesterd en gewaardeerd voelen. Lees verder…

ervaren

Ervaren

Kinderen leren door kennis in de praktijk toe te passen en zelf op onderzoek te gaan. Lees verder…

De kwaliteit van het Festival

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs en werken daarom voortdurend aan verbetering. Om te beoordelen aan welke zaken wij daarbij aandacht moeten besteden, meten wij ieder jaar onze eigen kwaliteit.

Kwaliteitskaarten en enquête

Wij werken daartoe met kwaliteitskaarten, waarop wij zelf aangeven welke zaken we belangrijk vinden en aan welke eisen we willen voldoen. De komende schooljaren vragen wij ook ouders van onze leerlingen en de leerlingen uit de bovenbouw om een vragenlijst in te vullen. U kunt dan dus ook aangeven wat u goed vindt aan onze school, of wij doen wat wij beloven en welke zaken nog beter zouden kunnen. De uitkomsten van onze eigen kwaliteitsmeting en van de enquête onder leerlingen en ouders laten zien aan welke zaken we de komende schooljaren extra aandacht moeten besteden. We kijken aan het eind van ieder schooljaar of deze activiteiten ook zijn uitgevoerd en wat ze ons hebben opgeleverd.

Onderwijsvernieuwing

Het uitdagende concept van het Festival vraagt dat we als team voortdurend werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het volgende schooljaar werken we aan de verdere onderwijskundige uitbouw van onze pijlers; welbevinden, leren en ervaren. Onze school heeft voor de komende vier jaar (2023-2027) de volgende grote verbeterdoelen vastgesteld:

 • Verantwoord differentiëren
  De leerkrachten zijn in staat om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op iedere leerling. Zij zijn zich bewust van hun rol binnen de verschillende pijlers en kunnen hier uitvoering aan geven.
 • Burgerschap vormgeven
  Om leerlingen voor te bereiden op de toekomst wil het Festival hen kennis en vaardigheden meegeven om volwaardig en met zelfvertrouwen mee te kunnen doen aan de samenleving van morgen.
 • Zorg en begeleiding
  Implementatie nieuw LOVS en nieuw instrument SEO.
 • Verder bouwen aan het IKC
  Samen met de nieuwe vestigingsmanager van Doomijn worden de mogelijkheden om de beide organisaties intensiever te laten samenwerken verkend.

Bovenstaande ontwikkelpunten zijn uitgewerkt in het Jaarplan 2023-2024.

Hierbij worden we door externen ondersteund. Onze medewerkers kunnen daarnaast aanvullende scholing volgen over specifieke onderwerpen. Uitgangspunt is dat iedereen aan de eigen ontwikkeling blijft werken.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bezoekt de school vierjaarlijks. U kunt de resultaten van deze inspectiebezoeken vinden op www.onderwijsinspectie.nl.