IKC Het Festival

De oudercommissie (OC) biedt de mogelijkheid namens de ouders mee te denken met het beleid en de kwaliteit van de kinderopvang te toetsen. Hierbij valt te denken aan het voedingsbeleid, veiligheid, spel- en ontwikkelmogelijkheden, openingstijden enz.

De OC kan op eigen initiatief adviezen geven aan de manager van de locatie. De samenstelling van de OC wijzigt regelmatig. De meest wenselijke situatie is, dat ouders van kinderen op de dagopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang vertegenwoordigd zijn in de Oudercommissie.

De reglementen en de notulen van de bijeenkomsten van de OC zijn terug te vinden in het ouderportaal van Doomijn.