IKC Het Festival

Met de invoering van de lumpsum- financiering in het Primair Onderwijs is een apart beheer van de zogenoemde oudergelden verplicht.
De Stichting Beheer Oudergelden het Festival stelt zich ten doel het beheer en de besteding van: de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en hetgeen de Stichting op enigerleiandere wijze verkrijgt.

De vrijwillige ouderbijdrage, welke jaarlijks van de ouders wordt gevraagd, wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, afscheid groep 8, bezoek aan tentoonstellingen, excursies, maar ook kosten die gemaakt worden in het kader van het concept van ‘de Kracht van 8’ en talentontwikkeling. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar van de ouderbijdrage. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld (MR) op € 40,00 per leerling. In de loop van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de wijze waarop u de bijdrage kunt voldoen.

Meer informatie over de Stichting Beheer Oudergelden het Festival kunt u vinden op de website van het Festival onder het hoofdstuk ‘Informatie’. U kunt contact opnemen met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: stbohetfestival@gmail.com.

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting (zie schoolkalender) wordt verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid.

Jaarverslag 2018-2019

Financieel Overzicht 2018-2019

Begroting schooljaar 2019-2020 per kind

Begroting 2018-2019 per kind

Declaratieformulier