IKC Het Festival

De Stichting Beheer Oudergelden het Festival stelt zich ten doel het beheer en de besteding van: de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en hetgeen de Stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt. Met de invoering van de lumpsum-financiering in het Primair Onderwijs is een apart beheer van de zogenoemde oudergelden verplicht.

De vrijwillige ouderbijdrage, welke jaarlijks van de ouders wordt gevraagd, wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, afscheid groep 8, bezoek aan tentoonstellingen, excursies, maar ook uitgaven in het kader van ‘de Kracht van 8’ en talentontwikkeling. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar uit de ontvangen ouderbijdragen. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage die door school zelf wordt geïnd. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de gebruikelijke ouderbijdrage vastgesteld op €40,00 per leerling (afgestemd met de MR).  In de loop van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de wijze waarop u de bijdrage kunt voldoen.

U kunt voor meer informatie of specifieke vragen contact opnemen met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: stbohetfestival@gmail.com.

De leden van het bestuur zijn: Marieke Gielen (voorzitter) – José van de Vegte (lid) – Roelof Jousma (penningmeester) – Renate Meijers (lid) – Huib Belksma (lid) – Erkan Kara (lid)

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting (zie schoolkalender) wordt verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid.

Documenten

211103 StBO Festival Balans 31-08-2020 in Jaarrekening 2020-2021

211103 StBO Festival Inkomsten en Uitgaven in Jaarrekening 2020-2021

211215 StBO HF Financieel Jaarverslag Schooljaar 2020-2021

 

Declaratieformulier