IKC Het Festival

De Stichting Beheer Oudergelden het Festival stelt zich ten doel het beheer en de besteding van: de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en hetgeen de Stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt. Met de invoering van de lumpsum-financiering in het Primair Onderwijs is een apart beheer van de zogenoemde oudergelden verplicht.

De vrijwillige ouderbijdrage, welke jaarlijks van de ouders wordt gevraagd, wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, afscheid groep 8, bezoek aan tentoonstellingen, excursies, maar ook uitgaven in het kader van ‘de Kracht van 8’ en talentontwikkeling. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar uit de ontvangen ouderbijdragen. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage die door school zelf wordt geïnd. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2020-2021 hanteren we een eenmalige korting van €5,00 op de gebruikelijke ouderbijdrage van €40,00 per leerling (afgestemd met de MR). Hierin is rekening gehouden met het batig saldo over schooljaar 2019-2020, dat is ontstaan door het niet doorgaan van geplande activiteiten door de maatregelen in het kader van de Corona-bestrijding. In de loop van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de wijze waarop u de bijdrage kunt voldoen.

U kunt voor meer informatie of specifieke vragen contact opnemen met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: stbohetfestival@gmail.com. De leden van het bestuur zijn: – José van de Vegte (voorzitter) – Roelof Jousma (penningmeester) – Hans Mulckhuyse (secretaris) – Renate Meijers (lid) – Huib Belksma (lid) – Marieke Gielen (lid)

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting (zie schoolkalender) wordt verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid.

Documenten

201113 Def Balans 31-08-2020 St Beheer Oudergelden Het Festival

201113 Def Staat van Ink en Uitg 2019-2020 St Beheer Oudergelden Het Festival

201120StBO Financieel Jaarverslag Schooljaar 2019-2020

StBO Festival Budget 2020-2021 per kind

201202 Begeleidende tekst bij documenten StBO

Declaratieformulier