IKC Het Festival

Gedragscode leerlingen en ouder(s)

Op Het Festival vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. School moet een veilige omgeving zijn waarbinnen leerlingen kunnen leren en groeien en waar ze worden voorbereid op een plek in onze samenleving en waar ook onze collega’s zich veilig voelen. Dat vraagt om bewustzijn van hoe we met elkaar omgaan: met respect en rekening houdend met elkaars grenzen. Het betekent ook dat we onze eigen grenzen durven aan te geven en dat we het tegen elkaar durven te zeggen als bepaald gedrag een grens overgaat en onprettig voelt. In onderstaande link leest u meer over onze gedragscode.

https://ooz.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/2022.05.01-Gedragscode-leerlingen-en-ouders.pdf

Klachtenregeling

Wij doen uiteraard ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u en uw kind met een tevreden en gelukkig gevoel naar onze school gaan. Mocht u toch ergens niet tevreden over zijn, dan kunt u dit uiteraard met de betrokken medewerker van onze school bespreken. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur van onze school.

Vertrouwenspersoon

Het kan natuurlijk gebeuren dat ook het gesprek met de directeur niet tot het gewenste resultaat leidt. Is dit het geval, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen van onze school, Bianca Vermaning (b.vermaning@ooz.nl) en/ of Jan Hupkes (j.hupkes@ooz.nl). U kunt bij hen terecht wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht. Is er sprake van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie dan kunt u direct bij deze vertrouwenspersonen terecht. De vertrouwenspersonen proberen in eerste instantie binnen de school een oplossing te vinden voor uw klacht. Lukt dit niet, dan verwijzen zij u door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur of de Interne Klachtencommissie. De vertrouwenspersonen onderzoeken de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaan na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat van OOZ (038- 4555940).

  • De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op uw school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl (tabblad “ouders / regelingen”).
  • Centraal meldpunt vertrouwens- inspecteurs: T. 0900-111 31 11
  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, Telefoon 030-280 95 90
  • E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
  • Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ten slotte melden bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie.

Anti- pestcoördinatoren

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. Een aanspreekpunt pesten is laagdrempelig en daarom bij voorkeur een bekend gezicht in de school.

Voor Het Festival zijn de anti- pestcoördinatoren:

Darja Dikkers (d.dikkers@ooz.nl) en Desi Jansen (d.jansen@ooz.nl).

Veiligheidsplan

Het is van groot belang dat uw kind en u zich veilig voelen op school. Om zowel de sociale als de fysieke veiligheid te waarborgen heeft de school een veiligheidsplan opgesteld. Alle onderwerpen die met veiligheid te maken hebben, zijn hierin opgenomen. Te denken valt aan regelgeving omtrent medicijngebruik, verkeersveiligheid, maar ook de klachtenregeling en het pestprotocol. Het veiligheidsplan kunt u inzien via de website van IKC Het Festival.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 januari 2011 zijn organisaties en zelfstandige medewerkers in o.a. de gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang verplicht om op basis van de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verwijsindex

Onze school is aangesloten op de Verwijsindex van de gemeente Zwolle. Dat is een systeem waardoor onderwijs- en zorginstellingen op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij de zorg om een kind. Zij kunnen daardoor de hulp en de begeleiding voor het kind op elkaar afstemmen. Met signalen, die in de verwijsindex worden afgegeven, wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van gegevens, die in de verwijsindex zijn opgeslagen. Een melding in de index gebeurt bij voorkeur met kennisgeving aan de ouders.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd zijn en geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade, bijvoorbeeld aan een fiets of een bril, valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als iedereen die voor de school actief is, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school heeft echter pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. Een bal die tijdens een gymles tegen een bril aankomt, is niet terug te voeren op een fout die de school te verwijten is. Deze schade valt daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

De school is daarnaast niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders van de leerlingen. Het is daarom belangrijk dat ouders ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Procedure schoolgids

Jaarlijks wordt de schoolgids geactualiseerd en aan de medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd. De schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar op de website geplaatst en met ouders gedeeld via de Het Festivalnieuws (nieuwsbrief) uitgereikt aan alle ouders van leerlingen die dan op school zitten en verder bij inschrijving van leerlingen en aan een ieder die informatie over de school wenst.