IKC Het Festival

ervaren

 Leren en Ervaren

Wij willen kinderen de kans geven om optimaal tot leren te komen en zoveel mogelijk te leren. Wij vinden bovendien dat ze niet alleen moeten leren rekenen, lezen en schrijven, maar ook de kans moeten krijgen om zich op kunstzinnig, motorisch, sportief of technisch gebied te ontwikkelen.
Ieder kind moet daarbij ook de kans krijgen de eigen interesses te volgen, te ontdekken waar zijn of haar bezieling ligt en waar hij of zij goed in is.

Gestructureerd, effectief en op maat leren
Vanaf groep 3 werken alle kinderen iedere ochtend aan de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen, taal en schrijven. Zij krijgen daarbij instructie op maat. Iedere instructie gaat uit van een andere manier van leren. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Oefenen en herhalen staan daarbij centraal, evenals maatwerk. Kinderen die meer aankunnen, maken extra uitdagende opdrachten en oefenen de leerstof minder vaak. Kinderen die moeite hebben met de leerstof maken meer oefeningen om de kennis te verwerven en op te slaan.

Wij zetten in de groepen 3 tot en met 8 voor de verschillende vakgebieden de volgende methodes in:
• Lezen: Veilig leren lezen
• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
• Rekenen: Semsom (gr. 3) en Pluspunt (gr. 4 t/m 8).
• Schrijven: Pennenstreken
• Taal: Taal op maat en Spelling op maat
• Engels: Take it easy

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met een jaarplanning op het gebied van rekenen en aanvankelijk lezen.
Spelenderwijs komen alle tussendoelen aan de orde. De activiteiten zijn gerelateerd aan een thema en worden aangeboden aan een klein groepje kinderen. Zodoende kunnen wij optimaal rekening houden met de onderlinge verschillen tussen kinderen. Spelen, bewegen en plezier in het leren staan voorop in de kleutergroepen. Uitgangspunt is in alle gevallen dat kinderen vooral de eigen wensen en behoeften kunnen volgen. Het is de taak van de leerkracht om te kijken waar ieder kind mee bezig is en wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken loopt als een rode draad door onze school. Kinderen zijn niet gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Onderwijs is in de loop der jaren steeds meer maatwerk geworden. Dat komt omdat kinderen in het algemeen meer ondersteuning vragen. Bovendien worden de specifieke problemen steeds beter herkend. Bij ons op school willen we inspelen op de talenten van het individuele kind, maar willen we de verschillen niet benadrukken. Inspelen op capaciteiten van de kinderen komt voort uit het adaptief onderwijs. Zo kennen we bijvoorbeeld de instructie-tafel, waar een kleine groep kinderen extra aandacht krijgt, als de rest zelfstandig werkt.

Om dit alles organisatorisch mogelijk te maken hebben we schoolbreed vier dagen zelfstandig werken op het programma staan. Op een taakkaart staat wat de kinderen per dag (lagere groepen), per twee dagen (middengroepen) of per week (hoogste groepen) zelfstandig of in samenwerking moeten doen.
De leerkracht heeft dan op de momenten ‘van uitgestelde aandacht’ de handen vrij om extra aandacht te geven. Binnen het zelfstandig werken hanteren we het zogeheten ZWING-model (Zelfstandig Werken In Niveau Groepen). Dit model kent drie niveaus: ZWING-1, -2 en -3. In ZWING-1 werken de kinderen die moeite hebben met een bepaald vak, in ZWING-2 de kinderen die gemiddeld mee kunnen komen en in ZWING-3 de kinderen die wat meer aankunnen.

Leren door te ervaren en te doen
Kinderen leren niet alleen door sommen of spelling te oefenen.
Zij leren ook door kennis in de praktijk toe te passen, zelf op onderzoek te gaan of een voorwerp te maken. Wij werken daarom vier keer per jaar gedurende een aantal weken met een bepaald thema. Alle kinderen van het Kindcentrum, ook die van Doomijn, gaan hiermee op hun eigen niveau aan de slag. Vanaf groep 3 gebeurt dit op de middagen

De kleuters werken de hele dag aan een bepaald thema en krijgen ook het voorbereidende rekenen en taalactiviteiten in het kader van dit thema aangeboden. De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ van de SLO vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod binnen de pijler Ervaren. Hierin worden de domeinen ‘Mens en Samenleving’, ‘Natuur en techniek’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’ structureel behandeld. Deze domeinen zijn te herkennen in de vier thema’s. Meer samenhang in het onderwijsaanbod vergroot de onderwijskwaliteit, omdat daardoor de leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker wordt gemaakt.

IPC
In het schooljaar 2023-2024 gaan we tijdens Ervaren gebruikmaken van het International Primary Curriculum (IPC). Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken.

De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. Wij stimuleren ze daarbij om kinderen uit het eigen instructiegroepje om hulp te vragen. Deze maatjes leren immers op dezelfde manier als zijzelf en kunnen dus ook de juiste instructie geven. Leerstof uitleggen aan een ander is overigens de beste manier om deze zelf te verwerken en op te slaan.

Samenwerken en elkaar helpen
Samenwerking en elkaar helpen, spelen een belangrijke rol in ons onderwijs.
Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en te geven tijdens het zelfstandig werken.
De kinderen moeten daarnaast in het kader van de thema’s samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat ze ook leren om gebruik te maken van elkaars talenten. Dat ze ontdekken dat je van elkaar kunt leren.
Dat je elkaars zwakke punten kunt compenseren en samen dus veel meer kunt dan alleen.

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol binnen ons Kindcentrum. Alle kinderen krijgen, vanaf groep 1, bewegingsonderwijs.
Vanaf groep 3 wordt dit twee keer per week verzorgd door een vakleerkracht. Deze verzorgt ook het naschoolse aanbod op het gebied van sport en bewegen.
De kleuters spelen met de eigen leerkracht in het speellokaal. Om hen aan te zetten tot bewegen, verzorgt deze leerkracht ook fantasielessen en spellessen waarin het bewegen centraal staat.

Verder geeft de vakleerkracht, buiten de schooluren, aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen, lessen Motorische Remedial Teaching (MRT). Kinderen bewegen niet alleen binnen het Kindcentrum, maar ook buiten. De buitenruimte rond het gebouw en de ligging van Het Festival ten opzichte van sportlocaties als een basketbalveld en voetbalvelden is zodanig, dat ieder kind hier op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd en geprikkeld om nieuwe dingen te ontdekken. De kinderen vinden hier volop mogelijkheden om zich motorisch te ontwikkelen. Ze kunnen buiten dansen, rennen, klimmen, evenwichtsspelletjes doen en balspelen.

Muziek, dans, theater en beeldende vorming
MEC muziek verzorgt een aanbod voor de groepen 1 t/m 8. Er wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn. De lessen sluiten aan bij het thema. Samen met MEC is een observatieformulier ontwikkeld. De leerkracht observeert en registreert wanneer de docent van MEC muziek de les geeft.
Naast het aanbod van MEC hebben de leerkrachten toegang tot de methode Eigenwijs, zodat zij ook zelf invulling kunnen geven aan het vak Muziek.

Techniek, technasium, moderne media
Techniek en moderne media spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Leerlingen en docenten van de Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) verzorgen regelmatig lessen op deze terreinen binnen onze school. Leerlingen uit de bovenbouw volgen bovendien ieder jaar een aantal lessen op het gebied van techniek, technasium en moderne media binnen de TSG.

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de samenwerking met TSG uitgebreid.
Ook voor het vak Engels vindt er een intensieve samenwerking plaats. De werkgroep Engels werd ondersteund bij de keuze voor een nieuwe methode Engels. Vanaf schooljaar 2017-2018 zorgde een docent Engels tijdens Talentonwikkeling voor een uitdagend aanbod Engels voor de leerlingen die mogelijk in het VO willen kiezen voor een Tweetalige opleiding. Inmiddels krijgen leerlingen van de groepen 7 en 8 een half jaar lang wekelijks les van een vakdocent Engels. Het doel is om de spreek- en luistervaardigheden van de leerlingen te vergroten (Cambrige English).

Milieubewustzijn
Kinderen van Het Festival leren werken aan een duurzame samenleving, waarin mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor al het andere leven op aarde en de toekomst daarvan. Wij geven dit op praktische wijze vorm door de kinderen te stimuleren om met specifieke onderwerpen op het gebied van natuur en milieu aan de slag te gaan. Wij stimuleren de kinderen bovendien om milieubewust bezig te zijn en leren hen op welke wijze zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzaam milieu.

Doorgaande lijnen op onderwijsgebied
Doorgaande ontwikkelingslijnen spelen een belangrijke rol in de kansen die ieder kind krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf sluiten, door middel van een doorgaande ontwikkelingslijn (tussendoelen rekenen en taal, uitgewerkt door de SLO), aan op het progamma waarmee in de groepen 1/2 van de basisschool wordt gewerkt. Wij werken daarnaast binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) aan doorgaande lijnen van basisschool naar voortgezet onderwijs.

De samenwerking met de OOZ-scholen Van der Capellen Scholengemeenschap, Gymnasium Celeanum, Thorbecke Scholengemeenschap, Onderwijsroute 10-14 en Onderwijsroute mens&, zorgt ervoor dat onze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs zonder
veel moeite maken.

Werkplek Opleidingsschool (WPO)
Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid.
Daartoe werkt Het Festival samen met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op.

Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel. Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren. Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.