IKC Het Festival

ervaren

Ervaren

Leren door te ervaren en te doen

Kinderen leren niet alleen door sommen of spelling te oefenen. Zij leren ook door kennis in de praktijk toe te passen, zelf op onderzoek te gaan of een voorwerp te maken. Wij werken daarom vier keer per jaar gedurende een aantal weken met een bepaald thema. Alle kinderen van de school gaan hiermee op hun eigen niveau aan de slag. Vanaf groep 3 gebeurt dit op de middagen. In de andere groepen kan dit ook op andere momenten van de dag plaatsvinden. De kleuters werken de hele dag aan een bepaald thema en krijgen ook het voorbereidende rekenen en taalactiviteiten in het kader van dit thema aangeboden.

De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ van de SLO vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod binnen de pijler Ervaren. Hierin worden de domeinen “Mens en Samenleving’, ‘Natuur en techniek’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’ structureel behandeld. Deze domeinen zijn te herkennen in de vier thema’s. Naast de weken waarin alle kinderen met hetzelfde thema werkt, houden wij op jaarbasis enkele weken over. De groepen 3 tot en met 8 gebruiken deze tijd bijvoorbeeld voor toetsen, presentaties, boekbesprekingen en excursies.

Samenwerken en elkaar helpen

Samenwerking en elkaar helpen, spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en te geven tijdens het zelfstandig werken. Wij stimuleren ze daarbij om kinderen uit het eigen instructiegroepje om hulp te vragen. Deze maatjes leren immers op dezelfde manier als zijzelf en kunnen dus ook de juiste instructie geven. Leerstof uitleggen aan een ander is overigens de beste manier om deze zelf te verwerken en op te slaan. De kinderen moeten daarnaast in het kader van de thema’s samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat ze ook leren om gebruik te maken van elkaars talenten. Dat ze ontdekken dat je van elkaar kunt leren. Dat je elkaars zwakke punten kunt compenseren en samen dus veel meer kunt dan alleen.

DSCN1054

Coöperatief leren is voor de leraar een bewust in te zetten instrument om alle leerlingen te betrekken en zoveel mogelijk tegelijkertijd actief te laten zijn.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol binnen onze brede school. Alle kinderen krijgen, vanaf groep 1, bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Deze verzorgt ook het naschoolse aanbod op het gebied van sport en bewegen. De kleuters spelen daarnaast met de eigen leerkracht in het speellokaal. Om hen aan te zetten tot bewegen, verzorgt deze leerkracht ook fantasielessen en spellessen waarin het bewegen centraal staat.

DSCN1478

Verder geeft de vakleerkracht, buiten de schooluren, aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen, lessen Motorische Remedial Teaching (MRT). Kinderen bewegen niet alleen binnen de school, maar ook buiten. De buitenruimte rond het schoolgebouw is daarom zodanig ingericht dat ieder kind hier op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd en geprikkeld om nieuwe dingen te ontdekken. De kinderen vinden hier volop mogelijkheden om zich motorisch te ontwikkelen. Ze kunnen buiten dansen, schommelen, rennen, klimmen, evenwichtsspelletjes doen en balspelen.

Muziek, dans, theater en beeldende vorming

MEC muziek verzorgt een aanbod voor
de groepen 1 t/m 8. Er wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn. De lessen sluiten aan bij het thema. Samen met MEC is een observatieformulier ontwikkeld. De leerkracht observeert en registreert wanneer de docent van MEC muziek de les geeft.
Naast het aanbod van MEC hebben de leerkrachten toegang tot de methode Eigenwijs, zodat zij ook zelf invulling kunnen geven aan het vak Muziek.

Techniek en nieuwe media

Techniek en moderne media spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Leerlingen en docenten van de Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) verzorgen regelmatig lessen op deze
terreinen binnen onze school. Leerlingen uit de bovenbouw volgen bovendien ieder jaar een aantal lessen op het gebied van techniek, technasium en moderne media binnen de TSG.

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de samenwerking met TSG uitgebreid. Ook voor het vak Engels vindt er een intensieve samenwerking plaats. De werkgroep Engels werd ondersteund bij
de keuze voor een nieuwe methode Engels. Vanaf schooljaar 2017-2018 zorgt een docent Engels voor een uitdagend aanbod Engels voor de leerlingen die mogelijk in het VO willen kiezen voor een Tweetalige opleiding.

Milieubewustzijn

Kinderen van Het Festival leren werken aan een duurzame samenleving. Waarin mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor al het andere leven op aarde en de toekomst daarvan. Wij geven dit op praktische wijze vorm door de kinderen te stimuleren om met specifieke onderwerpen op het gebied van natuur en milieu aan de slag te gaan en daarover voor de groep iets te vertellen. Wij stimuleren de kinderen bovendien om milieubewust bezig te zijn en leren hen op welke wijze zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzaam milieu.

Doorgaande lijnen op onderwijsgebied

Doorgaande ontwikkelingslijnen spelen een belangrijke rol in de kansen die ieder kind krijgt om zich optimaal te
ontwikkelen. De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf sluiten, door middel van een doorgaande ontwikkelingslijn (tussendoelen rekenen en taal, uitgewerkt door de SLO), aan op het programma waarmee in de groepen 1/2 van de basisschool wordt gewerkt.
Wij werken daarnaast binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) aan doorgaande lijnen van basisschool naar voortgezet onderwijs. De samenwerking met de OOZ-scholen
Van der Capellen Scholengemeenschap, Gymnasium Celeanum, Thorbecke Scholengemeenschap, Onderwijsroute 10-14 en Onderwijsroute mens&, zorgt ervoor dat onze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs zonder veel moeite maken.

Werkplek Opleidingsschool (WPO)

Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid
blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werkt Het Festival samen met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden
aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel. Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende
leerkrachten zich verder professionaliseren. Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren