IKC Het Festival

ervaren

Ervaren

Leren door te ervaren en te doen

Kinderen leren niet alleen door sommen of spelling te oefenen. Zij leren ook door kennis in de praktijk toe te passen, zelf op onderzoek te gaan of een voorwerp te maken. Wij werken daarom vier keer per jaar gedurende een aantal weken met een bepaald thema. Alle kinderen van de school gaan hiermee op hun eigen niveau aan de slag. Vanaf groep 3 gebeurt dit op de middagen. In de andere groepen kan dit ook op andere momenten van de dag plaatsvinden. De kleuters werken de hele dag aan een bepaald thema en krijgen ook het voorbereidende rekenen en taalactiviteiten in het kader van dit thema aangeboden.

De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ van de SLO vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod binnen de pijler Ervaren. Hierin worden de domeinen “Mens en Samenleving’, ‘Natuur en techniek’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’ structureel behandeld. Deze domeinen zijn te herkennen in de vier thema’s. Naast de weken waarin alle kinderen met hetzelfde thema werkt, houden wij op jaarbasis enkele weken over. De groepen 3 tot en met 8 gebruiken deze tijd bijvoorbeeld voor toetsen, presentaties, boekbesprekingen en excursies.

Talentontwikkeling

Wij stimuleren ieder kind om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij besteden hier iedere week gericht aandacht aan door de kinderen uit te dagen om met een specifiek onderwerp aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat alles kan en ieder kind talenten heeft: van dans tot technische wiskunde en van een filosofisch verhaal tot een presentatie op het voetbalveld.

Samenwerken en elkaar helpen

Samenwerking en elkaar helpen, spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en te geven tijdens het zelfstandig werken. Wij stimuleren ze daarbij om kinderen uit het eigen instructiegroepje om hulp te vragen. Deze maatjes leren immers op dezelfde manier als zijzelf en kunnen dus ook de juiste instructie geven. Leerstof uitleggen aan een ander is overigens de beste manier om deze zelf te verwerken en op te slaan. De kinderen moeten daarnaast in het kader van de thema’s samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat ze ook leren om gebruik te maken van elkaars talenten. Dat ze ontdekken dat je van elkaar kunt leren. Dat je elkaars zwakke punten kunt compenseren en samen dus veel meer kunt dan alleen.

DSCN1054

Coöperatief leren is voor de leraar een bewust in te zetten instrument om alle leerlingen te betrekken en zoveel mogelijk tegelijkertijd actief te laten zijn.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol binnen onze brede school. Alle kinderen krijgen, vanaf groep 1, bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Deze verzorgt ook het naschoolse aanbod op het gebied van sport en bewegen. De kleuters spelen daarnaast met de eigen leerkracht in het speellokaal. Om hen aan te zetten tot bewegen, verzorgt deze leerkracht ook fantasielessen en spellessen waarin het bewegen centraal staat.

DSCN1478

Verder geeft de vakleerkracht, buiten de schooluren, aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen, lessen Motorische Remedial Teaching (MRT). Kinderen bewegen niet alleen binnen de school, maar ook buiten. De buitenruimte rond het schoolgebouw is daarom zodanig ingericht dat ieder kind hier op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd en geprikkeld om nieuwe dingen te ontdekken. De kinderen vinden hier volop mogelijkheden om zich motorisch te ontwikkelen. Ze kunnen buiten dansen, schommelen, rennen, klimmen, evenwichtsspelletjes doen en balspelen.

Muziek, dans, theater en beeldende vorming

De Muzerie verzorgt in alle groepen van de school ieder jaar één of meerdere blokken kunstzinnig vormingsonderwijs. Deze organisatie tekent bovendien voor lessen muziek, dans, theater en beeldende vorming binnen het programma van de verlengde schooldag. Ieder kind krijgt daardoor
de kans zich op deze terreinen in een doorgaande lijn te ontwikkelen en de eventuele eigen talenten op deze gebieden te ontdekken en te ontwikkelen.

Techniek en nieuwe media

Techniek en nieuwe media spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Leerlingen en docenten van onze voortgezet onderwijs scholen verzorgen regelmatig lessen op deze terreinen binnen onze school. Leerlingen uit de bovenbouw volgen bovendien ieder jaar een aantal lessen op het gebied van techniek en nieuwe media binnen deze scholen voor voortgezet onderwijs.

Milieubewustzijn

Kinderen van Het Festival leren werken aan een duurzame samenleving. Waarin mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor al het andere leven op aarde en de toekomst daarvan. Wij geven dit op praktische wijze vorm door de kinderen te stimuleren om met specifieke onderwerpen op het gebied van natuur en milieu aan de slag te gaan en daarover voor de groep iets te vertellen. Wij stimuleren de kinderen bovendien om milieubewust bezig te zijn en leren hen op welke wijze zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzaam milieu.