IKC Het Festival

Om iedere leerling de zorg te kunnen geven die hij of zij nodig heeft, werken wij samen met externe en deskundige organisaties. Het gaat hierbij om:

  • Connect-logopedie
  • De Stadkamer
  • Dienstencentrum de Stroming binnen OOZ (onderzoek, advies, begeleiding)
  • Doomijn
  • GGD IJsselland
  • Intraverte
  • MOOR-fysiotherapie
  • Jeugd- en gezinswerker (SWT)
  • Sportservice Zwolle
  • Thorbecke Scholengemeenschap

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Soms krijgen we te maken met het feit dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Als die hulp onder schooltijd plaatsvindt, in of buiten de school, staat het bevoegd gezag daar in beginsel afwijzend tegenover. Alleen onder strikte voorwaarden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Sponsoring

Sponsoring kan scholen financiële speelruimte bieden die zowel ten goede tegenover sponsoring, mits het voldoet komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze school staat dan ook positief aan de volgende voorwaarden: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van onze school moeten al onze sponsoractiviteiten goedkeuren.