IKC Het Festival

Aanmelden

Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Wanneer ouders hun kind aanmelden, gaan wij daarom met ouders in gesprek om te bepalen of onze school kan voldoen in zijn/haar onderwijsbehoefte. Hierbij spelen drie factoren een belangrijke rol: de (on)mogelijkheden van het kind, de(on)mogelijkheden Wanneer u overweegt een ouder kind bij ons op school aan te melden, mag het uiteraard van te voren een dag komen meedraaien. Uw zoon of dochter kan dan zelf ervaren hoe leuk het op Het Festival is. De eerste schooldag bij ons op school wordt daardoor minder spannend en vooral iets om naar uit te zien!

Kinderen die direct na de zomervakantie bij ons op school komen, worden in de laatste week voor de zomervakantie uitgenodigd voor van de school en de wensen van de ouders. Wanneer uit het gesprek blijkt dat onze school kan voldoen in de onderwijsbehoefte van de leerling, gaan we over tot inschrijving en plaatsing van de leerling. Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, die de school niet kan bieden, dan wordt de leerling niet toegelaten. De school gaat dan op zoek naar een andere school die deze ondersteuning wel kan bieden.

Om voor alle kinderen die worden aangemeld een passend onderwijsaanbod te kunnen doen, hetzij op de school van aanmelding, hetzij op een andere school, zijn samenwerkingsverbanden (swv’s) opgericht. Hierin zijn zowel reguliere scholen als scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voor cluster 3 en 4) opgenomen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen. Ouders bepalen zelf bij welke scholen ze hun kind aanmelden. De uiteindelijke inschrijving gebeurt uiteraard bij één school. De aanmeld- en inschrijfprocedure is als volgt:

  • De ouder meldt zich bij de school, minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum
  • De school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen.
  • De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden
  • De school informeert de ouder over het besluit
  • Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.

Inschrijven op IKC Het Festival.

De procedure van het inschrijven van uw kind bij ons op school is met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 veranderd.

Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband 2305 PO hanteren de volgende procedure en formulieren:

  1. Registratieformulier:  Deze wordt gebruikt als u uw kind bij ons inschrijft en uw kind is nog (lang) geen 3 jaar en 9 maanden. Dit beknopte formulier vraagt alleen naar wat algemene gegevens van u en uw kind (NAW gegevens).
  2. Aanmeldformulier:  Dit formulier wordt u toegestuurd als uw kind (bijna) 3 jaar en 9  maanden is. De bedoeling van dit uitgebreide vragen formulier is om  een goed , recent beeld te krijgen van uw kind en uw gezinssituatie en  is tevens bedoeld om in kaart te brengen of wij uw kind de zorg  kunnen bieden die noodzakelijk / wenselijk is. Deze dient dan ook  naar waarheid ingevuld te worden.
  3. Inschrijfformulier: Dit formulier is eigenlijk alleen de definitieve inschrijving van uw kind bij ons op school. P.S. U kunt uw kind maar op één school inschrijven! Naar aanleiding van het ingevulde aanmeldformulier kan het zijn, dat wij meer informatie nodig hebben, voordat we uw kind definitief inschrijven. Hier kan sprake van zijn als de invulling van het formulier vragen oproept en/of wij twijfelen of we de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft.

Voor eventuele vragen over de procedure of betreffende de formulieren kunt u zich wenden tot school telefoon: (038)- 4203287)