IKC Het Festival

De oudercommissie (OC) biedt de mogelijkheid namens de ouders mee te denken met het beleid en de kwaliteit van de opvang te toetsen. Hierbij valt te denken aan het voedingsbeleid, veiligheid, spel- en ontwikkelmogelijkheden, openingstijden enz.

De OC kan op eigen initiatief adviezen geven aan de manager van de locatie. De samenstelling van de OC wijzigt regelmatig. De meest wenselijke situatie is, dat ouders van kinderen op de dagopvang en op de peuterspeelzaal.

De vrijwillige ouderbijdrage, welke jaarlijks van de ouders wordt gevraagd, wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, afscheid groep 8, bezoek aan tentoonstellingen, excursies, maar ook kosten die gemaakt worden in het kader van het concept van ‘de Kracht van 8’ en talentontwikkeling. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar van de ouderbijdrage. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2014-2015 is de ouderbijdrage vastgesteld (MR) op € 40,00 per leerling. In de loop van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de wijze waarop u de bijdrage kunt voldoen.

Meer informatie over de Stichting Beheer Oudergelden het Festival kunt u vinden op de website van het Festival onder het hoofdstuk ‘Informatie’. U kunt contact opnemen met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: stbohetfestival@gmail.com.