IKC Het Festival

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en personeel de kans om mee te praten over zaken die voor de school belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan het schoolplan, het formatieplan en bijvoorbeeld personele aangelegenheden.

De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar gemaakt en besproken worden. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het bestuur kenbaar maken.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De basisscholen die onder ons bestuur vallen, beschikken gezamenlijk over een medezeggenschapsraad. Op het moment van schrijven van deze schoolgids is de samenstelling van de MR als volgt:

Oudergeleding:

v.l.n.r.: Remko Bakker (voorzitter), Mark Burgman, Rene Westra, Erik Ottens

Personeelsgeleding:

Wim Wobbes, Darja Dikkers (secretaris), Agnes Anemaat, Eline Kijk in de Vegt

e-mail: mr@hetfestivalzwolle.nl

Verslagen van de MR- bijeenkomsten kunnen ingezien worden bij de directie van de school.